Minigolf

Minigolfové hřiště se nachází na ploše Sportovního areálu SPA Pod Javory a je tvořeno 18 drahami miniaturgolfu.

PROVOZNÍ DOBA MINIGOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

na objednávku

Pondělí - Neděle 09:00-21:00

minigolf Spa pod Javory minigolf Spa pod Javory minigolf Spa pod Javory

Vstupné


Vstupné miniaturgolf

1hod

každá další započatá hodina ne však déle než 2 hodiny

Dospělí

80 Kč

30 Kč

Mládež do 15 let

40 Kč

20 Kč

Rodina (4 osoby 2x dospělí + 2x děti do 15 let)

160 Kč

60 Kč

Zapůjčení hole a 4 míčků

20 Kč

-Informace ke hraní

Vstupem do prostoru minigolfového hřiště se návštěvník zavazuje, že bude dodržovat Provozní řád minigolfu a Provozní řád Sportovního areálu Rekreačního střediska Pod Javory.. Nedodržování těchto pravidel může vést až k vykázání ze hřiště.

Provozní řád minigolfu

1. Každý návštěvník minigolfového hřiště je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a pravidly a s Provozním řádem Sportovního areálu Rekreačního střediska Pod Javory.

2. Vstup do prostoru hřiště je povolen pouze osobám s platnou Score kartou, která slouží současně jako vstupenka i doklad o zapůjčení holí a míčků. Pravidla minigolfu jsou sepsána na Score kartě.

3. Za vypůjčené sportovní nářadí je vybrána zástava/kauce (min. 200,- Kč, doklad, cenná věc, …), která bude po skončení hry vrácena.

4. Na hrací ploše se nachází 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na začátku každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18.

5. Na hrací dráhy je přísný zákaz vstupu s ohledem na možnost zničení. Porušení tohoto zákazu dráhy se účtuje poplatek 500 Kč. Poškozením, zničením dráhy či jiného majetku vzniká návštěvníkovi povinnost uhradit opravu/výměnu dráhy/majetku.

6. Přístup na hřiště mají hráči ve věku od 4 let. Dětem do 12 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti a škody, které děti příp. způsobí.

7. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.

8. Při ztrátě hole se účtuje poplatek 600 Kč a při ztrátě míčku poplatek 100 Kč.

9. Při porušení provozního řádu minigolfu a Provozního řádu Sportovního areálu Rekreačního střediska Pod Javory má správce či majitel hřiště právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu, bez nároku hráče na vrácení vstupného.

10. Ve všem ostatním, co není uvedeno v tomto provozním řádu, platí Provozní řád Sportovního areálu Rekreačního střediska Pod Javory.


Pravidla minigolfu

1. Minigolf se hraje na osmnácti drahách s překážkami (=jeden okruh). Do drah je zakázáno vstupovat nebo na ně našlapovat z důvodu možného prolomení a zničení dráhy.

2. Minigolf se hraje míči a holemi. Účelem hry je dostat míč co nejmenším počtem úderů ze základního pole do cíle (jamky).

3. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami určí předem. Max. počet hráčů ve skupině jsou čtyři.

4. Úder smí být proveden, je-li míč v klidu, a provádí se zásadně golfovou holí.

5. Každý úder se započítává jako jeden bod. Jestliže míč po šesti započítaných úderech nedosáhne cíle, musí se připočítat další bod. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je tudíž sedm.

6. Překážka je překonána, jestliže míč překročil hraniční linii (červená čára). Pokud se tak nestane a překážka tudíž není překonána, musí hráč vždy začínat se základního pole (černý obdélník na začátku dráhy).

7. Zastaví-li se míč po překonání překážky nebo u mantinelu, je možno jej rukou přeložit na nejbližší černou čáru (překládací linii).

8. Vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zastaví se tam, hraje se dále z místa, kde překonal hraniční linii při návratu - zpětném běhu.

9. Hra na dráze je ukončena, jestliže hráč dostal míč v souladu s předchozími pravidly do cílového prostoru nebo do jamky.

10. Míč z minigolfových jamek se vyjímá zásadně rukou.

Přejeme úspěšnou hru.