Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, a dodržovat jeho ustanovení.

I.
Účel Sportovního areálu

1. Sportovní areál je přednostně určen pro klienty ubytované v rekreačním středisku SPA Pod Javory a na objednání taktéž pro veřejnost.

2. Sportovní areál je rozdělen na tři samostatná sportoviště: multifunkční hřiště, minigolf a pétanque.

3. Multifunkční hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku: tenis, nohejbal, volejbal, basketbal, streetball a badminton. Multifunkční hřiště je určeno výhradně pro návštěvníky s platnou hrací kartou pro multifunkční hřiště.

4. Plocha minigolfu je určena výhradně pro hráče minigolfu s platnou Score kartou. Pravidla chování na minigolfu se kromě tohoto řádu řídí taktéž provozním řádem a pravidly pro minigolf.

5. Plocha pétanque je určena pro hráče pétanque s platnou hrací kartou pro pétanque.

II.
Správa sportovního areálu

1. Sportovní areál spravuje správce na základě Dohody s majitelem SPA Pod Javory.

2. Správce zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hracích ploch po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění a dopískování umělého trávníku. Dále správce otevírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení – sloupky, sítě, míče aj.

3. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu návštěvníky sportovního areálu. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád.

4. Je zakázáno:

  • vstupovat do prostoru hřiště v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, botách na podpatku apod.),
  • vstupovat do sportovního areálu pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
  • v prostoru areálu konzumovat potraviny, alkohol a kouřit,
  • používat skleněné a porcelánové nádoby.

5. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovního areálu.

6. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí.

7. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu. Pokud škoda byla zapříčiněna návštěvníkem v důsledku nedodržování pravidel pro pobyt v areálu, nevhodným jednáním či jiným zaviněním návštěvníka areálu, má právo správce a/nebo majitel areálu, požadovat od návštěvníka úhradu nákladů na opravu zařízení či pořízení nového zařízení.

8. Každý návštěvník areálu se má chovat slušně a ohleduplně vůči všem návštěvníkům v celém sportovním areálu. Návštěvník udržuje pořádek v areálu, pro odpadky jsou určeny instalované koše.

III.
Provozní režim

1. Objednávky na rezervaci hřiště lze podat prostřednictvím rezervačního systému na www.spapodjavory.cz nebo v pracovní dny osobně či telefonicky.

2. Vydávání klíčů zajišťuje Rekreační středisko Pod Javory prostřednictvím správce, či jiných k tomu pověřených osob:

– Lukáš Denk, Fojtov 40, tel.: 737 281 161 

3. Provozní doba sportovního areálu SPA Pod Javory.:

– duben – květen: PO – NE 9:00 – 19:00 hod.

– červen – srpen : PO – NE 9:00 – 21:00 hod.

– září – říjen PO – NE 9:00 – 20:00 hod.

*) Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí sportovních a společenských zařízení a organizací popř. skupiny návštěvníků SPA Pod Javory

**)Po dohodě se správcem může být umožněno užívání areálu i mimo provozní dobu

4. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

IV.
Poplatky za užívání sportovního areálu a vybavení

1. Návštěvníci sportovního areálu zaplatí sjednané poplatky předem. Platné sazby pro jednotlivá sportoviště jsou uvedeny v cenících SPA Pod Javory.

2. Správce umožní využití hřiště po uhrazení poplatků.

3. Hrací doba na hřišti pro veřejnost bez předchozí rezervace je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit.

V.
Závěr

1. Provozní řád bude umístěn u vstupu na hřiště.